• Premium merken aan scherpe prijzen
  • Erkend & gecertifiëerd zwembadbouwer!
  • Eigen plaatsings - en hersteldienst

Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen,  aanbiedingen van zwembadboetiek.

Indien er afwijkingen zijn van deze overeenkomst zullen deze slechts worden aanvaard als er een schriftelijke overeenkomst is tussen zwembadboetiek en de klant.

Een overeenkomst tussen zwembadboetiek en de klant komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Zwembadboetiek. Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij dat vooraf uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Zwembadboetiek dit binnen tien ( 10 werkdagen) na ontvangst van de bestelling mee.

Alle offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van 30 dagen , tenzij dit schriftelijk is aangepast. De offertes zijn beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle werken en leveringen die niet opgenomen zijn in de offerte worden doorgerekend aan de klant.

De klant heeft tevens de verplichting om alle bijkomende nuttige informatie te verschaffen op aanvraag van Poolservice(zwembadboetiek).

Alle aanbiedingen van zwembadboetiek zijn vrijblijvend en zwembadboetiek behoudt zich uitdrukkelijk het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op de grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk blijkt te zijn.

Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten en/of plaatsingskosten.

Zwembadboetiek heeft het recht om bestellingen waarvoor de prijs foutief is aangegeven( en waarvoor een redelijk vermoeden kan bestaan dat deze prijs effectief fout is) te annuleren.

Retours

Alle artikelen kan de klant binnen 14 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna de klant zijn  geld ( OP UITZONDERING VAN TRANSPORTKOSTEN EN EVENTUELE VERKOOPKOSTEN) terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen en verpakking in ongeschonden staat bij Poolservice(zwembadboetiek) worden afgeleverd. Dit conform de wet verkoop op afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de terugbetaling ongedaan maken .

De klant is verplicht te controleren of de bij hem thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan u dit binnen 14 dagen melden per e-mail aan info@zwembadboetiek.be. onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Zwembadboetiek zal het artikel vervangen of u betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

In het uitzonderlijke geval dat de klant een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt zwembadboetiek zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. zwembadboetiek neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:  

Stuur een e-mail naar info@zwembadboetiek.be zodat wij u een retourformulier kunnen terugsturen met uw persoonlijk volgnummer. 

LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail uw factuurnummer + uw persoonlijk volgnummer dat u via e-mail in de vorm van een retourformulier hebt ontvangen.  Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.  Adresseer de artikelen.

U kunt ook een aanvraag tot retours invullen via dit formulier (u dient hiervoor wel ingelogd te zijn).

Levering en verzending

Enkel en Alleen de Premium artikelen kunnen worden afgehaald in de winkel te Sint-Martens-Latem.

De chloor-producten zullen uitsluitend geleverd worden in België. Indien u deze bestelling geplaatst hebt en u woont in de landen die niet in aanmerking komen voor het leveren van de chloor-producten zal deze betaling geweigerd worden door zwembadboetiek en het gestorte bedrag wordt U terugbetaald binnen de 7dagen.

De door Zwembadboetiek(Poolservice) opgegeven levertijden , vermeld op de orderbevestiging, zijn indicatief. Artikelen in voorraad worden zo spoedig mogelijk geleverd en uiterlijk binnen 10 werkdagen, met uitzondering van zwembaden. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. De koper wordt per fax of per mail verwittigd van een laattijdige levering en is in dit geval gerechtigd de bestelling te annuleren.
Producten aangekocht via HiPay worden indien in stock geleverd binnen de 3 dagen.
Bij artikelen die aangekocht worden via overschrijving wordt het pakket op hold gezet totdat de toegewezen prijs is overgeschreven. Van zodra dit uitgevoerd is wordt het pakket onmiddellijk verzonden.

Alle geleverde producten blijven eigendom van Zwembadboetiek(Poolservice) tot aan de volledige betaling van de geleverde goederen.

Garantie

Er is alleen garantie op het product mogelijk , dus niet op het transport of de herstellingen.

Materialen waarvan de klant vermoedt een garantieclaim te kunnen eisen, wordt ofwel door Zwembadboetiek(Poolservice) ofwel door de leverancier nagekeken. In geval de garantieclaim geldig is, wordt het materiaal kosteloos gerepareerd. Indien wij deze moeten afhalen en terugzetten zullen wel port- en terugplaatsingskosten worden aangerekend.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Zwembadboetiek in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Zwembadboetiek vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Zwembadboetiek is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Betalingen


Betaling dient te geschieden voor levering tenzij dit schriftelijk is veranderd . Bij levering door Zwembadboetiek onder Rembours wordt alleen een cash betaling aanvaard.


Alle facturen(<5000€) zijn contant betaalbaar te Sint-Martens-Latem en de betalingen geschieden in Euro en op of voor de overeengekomen vervaldag, welke normaal 7 dagen na factuurdatum is, dit alles tenzij afwijkend werd bedongen. Bij niet-betaling op deze vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist , een intrest van 12% per jaar verschuldigd zijn op het nog verschuldigde bedrag en dit vanaf de vervaldag der factuur. In geval een factuur langer dan 8 dagen onbetaald blijft te rekenen vanaf haar vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling , het nog verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10% met een minimum van 25 euro en zulks ten titel van forfaitaire vergoeding voor de hogere administratie- en beheerskosten die deze vertraging in betaling veroorzaken. De vergoeding blijft verschuldigd uitgenomen voor de som waarvoor de betwisting zou gegrond zijn. De facturen zijn gedateerd op de dag van verzending of overhandiging.

 

Plaats van ontstaan der verbintenissen

Alle verbintenissen welke voortspruiten uit de overeenkomst zijn ontstaan te Sint-Martens-Latem.

In elk geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van onze woonplaats bevoegd.

De partijen zullen echter te allen tijden vooraf elke betwisting in der minne trachten te regelen.